ALGEMENE VOORWAARDEN TITAN GROEP BV EN KLEIAFGRAVING ZUID BV

I ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 – Definities

1.1
In deze Algemene Voorwaarden , hierna te noemen: “de voorwaarden” wordt verstaan onder:

“TITAN Groep BV” ingeschreven onder dossiernummer 64813754 in het handelsregister onder nummer 855864461 en/of een Phoeniks | BV aan gelieerde vennootschap, in het bijzonder doch niet beperkt tot de navolgende dochterondernemingen: TITAN Groep BV

en

“Kleiafgraving Zuid BV” ingeschreven onder dossiernummer 14094384 in het handelsregister onder nummer 817864957 en/of een De Oude Poel Holding BV aan gelieerde vennootschap, in het bijzonder doch niet beperkt tot de navolgende dochterondernemingen: Kleiafgraving Zuid BV

“Opdrachtgever”: De (potentiële) opdrachtgever en/of afnemer van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV

“Bouwstoffen”: Mineralen en/of materialen in hoedanigheid waarin het is bestemd om in een werk te worden gebruikt.

“Besluit bodemkwaliteit”: Besluit bodemkwaliteit, Besluit van 23 november 2007, Stbl. 2007, 469, met eventuele latere wijzigingen, alsmede
uitvoeringsregelingen, protocollen, handreikingen en andere op het Besluit gebaseerde regelingen van welke aard ook.

1.2
De in deze algemene voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn slechts opgenomen voor referentiedoeleinden en bepalen of beperken de inhoud of de uitleg van deze voorwaarden op geen enkele wijze.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid

2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gedaan aan of aangegaan met Opdrachtgever evenals op de uitvoering daarvan. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden.

2.2
Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV schriftelijk zijn aanvaard.

2.3
Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, zullen deze worden aangevuld door de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering van werken 1989, althans de meest recente versie van deze voorwaarden, voor zover het de uitvoering van werkzaamheden betreft en behoudens dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen.

2.4
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.5
Indien een overeenkomst is gesloten tussen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuyd BV en twee of meer Opdrachtgevers, zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gebonden.

2.6
Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet indien en voor zover zij in strijd zijn met artikel 6:236 BW, artikel 6:237 BW of enige andere bepaling ter bescherming van consumenten.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1
Alle aanbiedingen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

3.2
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn slechts gebonden aan een aanbod indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk hebben bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

3.3
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) van Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV anders aangeeft.

3.4
Indien een aanbieding/offerte niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst tussen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en Opdrachtgever, zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd de kosten van het vervaardigen van de aanbieding/offerte in rekening te brengen, gefixeerd op 5 % van het offertebedrag exclusief omzetbelasting

3.5
Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 1 werkdag na de datum van de bevestiging door Opdrachtgever schriftelijk aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.6
Afbeeldingen, beschrijvingen, calculaties, catalogi en reclamemateriaal binden TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV niet.

3.7
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV alleen indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.8
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bepalen de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de Opdrachtgever. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

3.9
Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan: geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties, alsmede levering van zoveel meer materialen als TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten in verband met uitval, verwerkingsverlies, reststukken, etc. in het kader van de uit te voeren werkzaamheden.

3.10
Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

 

Artikel 4 – Gegevens en vrijwaring

4.1
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verstrekte gegevens en informatie. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij hen gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.2
Opdrachtgever zal TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV evenals medewerkers van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

4.3
Opdrachtgever vrijwaart TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te allen tijde tegen aanspraken gebaseerd op artikel 7:658 BW en tegen vergoedingen van schade aan de persoonlijke eigendommen van de gedetacheerde medewerkers. Opdrachtgever is verplicht tot het onderhouden van en toezien op veilige werkomstandigheden.

 

Artikel 5 – Voorbeelden, modellen en monsters

5.1
Is aan Opdrachtgever een model, voorbeeld of monster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

5.2
Bij een opdracht of overeenkomst ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat hetgeen in dat kader behoort te worden geleverd respectievelijk de werkzaamheden die in dat kader door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV behoren te worden verricht daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 6 – Prijzen

6.1
Alle prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW, andere belastingen of heffingen en exclusief transport- en reiskosten. Prijzen van producten zijn tevens exclusief montage en installatie en zijn berekend voor levering af fabriek/magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bijkomende diensten op zich hebben genomen en/of producten verbruikt of levert zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.3
Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn.

6.4
Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

 

Artikel 7 – Wijzigingen overeenkomst

7.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke vervulling daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zoveel als mogelijk zal TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zullen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV Opdrachtgever hierover zo vroeg als redelijk mogelijk is inlichten.

7.4
Indien een vast honorarium is overeengekomen zullen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.5
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zullen geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8 – Algemene verplichtingen van partijen

8.1
Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk/de overeenkomst van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening en verantwoording van Opdrachtgever.

8.2
8.2.1. Ten aanzien van het gebruik van machines door Opdrachtgever en de be- en verwerking van door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV afgeleverde bouwstoffen/grondstoffen, wordt Opdrachtgever geacht bekend te zijn met alle in artikel 8.1 bedoelde wettelijke voorschriften en beschikkingen die van belang kunnen zijn voor het juiste gebruik van de machines en het op de juiste manier be- en verwerken van bouwstoffen/grondstoffen.

8.2.2 Opdrachtgever zal zichzelf moeten informeren en kan zich niet beroepen op een gebrek aan informatie aan de kant van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van machines door of vanwege Opdrachtgever en is nooit aansprakelijk voor het onjuist be- en verwerken van bouwstoffen/grondstoffen door of vanwege Opdrachtgever. Opdrachtgever zal TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor dergelijke schadevrijwaren

8.3
Ingeval van aanneming van (sloop)werken, grondwerkzaamheden, be- of verwerking van bouwstoffen/grondstoffen etcetera, is Opdrachtgever verplicht om een adequaat rapport over de chemische samenstelling over te leggen betreffende de bouwstoffen/grondstoffen die TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in opdracht van Opdrachtgever be- of verwerkt of afvoert dan wel doet afvoeren. In alle gevallen vrijwaart Opdrachtgever TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de hier bedoelde bouwstoffen/grondstoffen of voortvloeiende uit verontreinigde zaken die TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in opdracht van Opdrachtgever hebben be-of verwerkt, afgevoerd of heeft doen afvoeren.

8.4
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde vergunningen tijdig aanwezig zijn en dat deze geldig blijven. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zullen de aanwezigheid daarvan niet controleren.

8.5
Indien de vergunningen niet tijdig aanwezig zijn, dan is TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De uit deze opschorting ontstane schade aan de zijde van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, daaronder begrepen de vertragingsschade, komt in dat geval voor rekening van Opdrachtgever. Voorts zal het in dat geval afhankelijk zijn van de planning van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, wanneer de uitvoering van de (herstel)werkzaamheden wel zal kunnen gaan plaatsvinden.

8.6
Indien door de vertraging als voornoemd, schade mocht ontstaan aan de zijde van Opdrachtgever dan zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daarvoor nimmer aansprakelijk, ongeacht de aard en de omvang van de schade.

8.7
Indien de verantwoordelijkheid voor benodigde vergunningen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV ligt, hebben TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de benodigde vergunningen verkregen zijn. Blijkt het verkrijgen van de benodigde vergunningen onevenredig bezwaarlijk of niet mogelijk te zijn, dan hebben TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter, te ontbinden. Ter zake het in dit artikel vermelde zullen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV nooit aansprakelijk zijn voor welke schade of kosten dan ook. Indien het niet verkrijgen van vergunningen is te wijten aan Opdrachtgever hebben TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV tevens recht op vergoeding van alle schade en kosten,

8.8
Indien de overeenkomst het vervoeren van zaken behelst, zal een vrachtbrief worden opgemaakt. Opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de vracht waaronder de aard van de vracht en eventuele met de vracht gepaard gaande risico’s vooraf aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te melden. Opdrachtgever garandeert dat de belading en/of stuwing niet gebrekkig is en dat er geen overbelading van het vervoermiddel zal zijn. Voor het geval er – naar de mening van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV – wel sprake is van voornoemde omstandigheden, is Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk en hebben TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV het recht de vracht te weigeren en alle schade en kosten op Opdrachtgever te verhalen,

8.9
Opdrachtgever is verplicht de vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen. Voor zover er wettelijke registratieverplichtingen zijn, is Opdrachtgever verplicht de daarbij behorende documenten volledig en naar waarheid in te vullen. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

8.10
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV hebben te allen tijde het recht de aan haar in eigendom toebehorende zaken terug te nemen en Opdrachtgever machtigt voor zover mogelijk hierbij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de (bouw)plaats waar deze zaken zich bevinden niet kunnen betreden en/of deze zaken niet kunnen terugnemen, door bijvoorbeeld een afgesloten/verzegeld terrein en/of een gelegd beslag, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te lijden schade.

 

Artikel 9 – Ondersteuning en advisering

9.1
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zullen overeenkomsten met betrekking tot probleemoplossing, verhelpen van storing, (preventief) onderhoud, advisering en/of overige ondersteuning naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV kunnen echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

9.2
Door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verstrekte berekeningen, aanbevelingen en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteiten, werkwijzen, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend.

9.3
De door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV uitgebrachte adviezen en rapportages zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV krijgt, indien en voor zover deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

9.4
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV is het Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, rapportages of andere al dan niet schriftelijke uitingen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 10 – Intellectuele en industriële eigendommen

10.1
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan en met betrekking tot al hetgeen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV al dan niet in opdracht en/of voor rekening van Opdrachtgever ontwikkelen, vervaardigen, gebruiken, uitvinden of verstrekken, komen toe aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

10.2
De in artikel 10.1 bedoelde producten, uitvindingen, werkwijzen en/of andere zaken en gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt of aan derden worden getoond of ter beschikking gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de producten, uitvindingen, werkwijzen en/of andere zaken en gegevens behoeven te gebruiken.

10.3
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten, uitvindingen, werkwijzen en/of andere zaken en gegevens te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding daarvan.

10.4.
Opdrachtgever vrijwaart TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV tegen inbreuk door derden op intellectuele eigendomsrechten rustend op de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV afgeleverde zaken en respectievelijk uitgevoerde werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of aan derden, tenzij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aan Opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

10.5
Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en “knowhow” afkomstig van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, die door hen in of bij de aanbieding of opdrachtbevestiging ter kennis van Opdrachtgever is gebracht, een en ander behoudens voor zover deze “knowhow” van algemene openbare bekendheid is.

 

Artikel 11 – Betaling / Facturering

11.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheid van betaling te verkrijgen.

11.2
De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.3
Indien door TITAN Groep BV en Kleiafgraving ZUID BV geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

11.4.
Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 200,-.

11.5
Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn steeds bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever schuldig zijn te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV schuldig is/zijn.

11.6

TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn bevoegd tot opschorting van verdere leveranties, dienstverlening, uitvoering van werkzaamheden en eigen verplichtingen ingevolge de overeenkomst, alsmede indien gerede twijfel bestaat aan de nakoming door Opdrachtgever van -diens (financiële) verplichtingen, zulks tot het moment waarop door of namens Opdrachtgever voldoende zekerheid voor de nakoming daarvan is gesteld.

11.7.
Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.8
Onder Opdrachtgever in de zin van artikel 11.6 wordt mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter- en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met Opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

 

Artikel 12 – Garantie

12.1
Onverminderd de hierna gestelde beperkingen garanderen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zowel de deugdelijkheid van een door hen afgeleverd product/werk als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of afgeleverde materiaal en/of de constructietekeningen, gedurende een periode van zes maanden na factuurdatum dan wel zes maanden na de datum van aflevering, indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.

12.2
Indien vaststaat dat een klacht over de verrichte werkzaamheden gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zullen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV binnen redelijke termijn het gebrek herstellen door reparatie of vervanging of de werkzaamheden alsnog uitvoeren conform de opdracht, dan wel maximaal de opdrachtsom aan Opdrachtgever vergoeden, een en ander ter vrije keuze van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

12.3
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan kunnen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, integraal bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.4
Opdrachtgever is gehouden om het door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde respectievelijk van het uitgevoerde werk overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

12.5
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering respectievelijk uitvoering schriftelijk aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, althans nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige melding vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in staat zijn adequaat te reageren. Opdrachtgever dient TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

12.6
Aanspraken uit hoofde van de garantie en reclamaties met betrekking tot het factuurbedrag dienen uiterlijk 3 werkdagen nadat de Opdrachtgever het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, dan wel uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de factuur waarover Opdrachtgever reclameert, schriftelijk aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclamatie vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

12.7
Buiten de in artikel 12.1. vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage, mechanische beschadiging, chemische belasting, (gebouw)zetting, verborgen gebreken, het door (personeel van) Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik, onoordeelkundig of achterstallig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, zaken of factoren die geen deel uitmaken van de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aanvaarde opdracht, weersinvloeden of andere externe oorzaken, werkzaamheden en wijzigingen door derden, door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verstrekte adviezen, door Opdrachtgever aangeleverde zaken en door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV van derden betrokken zaken, voor zover deze derden geen garantie aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV hebben verstrekt, gebreken door externe factoren en/of van buiten komend onheil.

12.8
Indien Opdrachtgever reclameert is hij verplicht TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen. Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclamatie en/of garantie.

12.9.
Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

12.10
Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en gegeven opdrachten.

12.11.
Na constatering van een tekortkoming is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat verdere schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

12.12.
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

12.13
De garantie geeft Opdrachtgever nooit het recht om over te gaan tot herstel, vervanging, etc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, bij gebreke waarvan deze garantie vervalt en de desbetreffende kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.

12.14
Betreffende door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.

12.15
Het beweerdelijk niet nakomen door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV van hun garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gesloten overeenkomst.

12.16.
In geval van herstel uit hoofde van garantie eindigt de garantietermijn op dezelfde datum als de oorspronkelijke garantie. Door herstel of aanvullende werkzaamheden wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

12.17.
Indien de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie die door de producent van de product wordt verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen.

12.18
De in artikel 12.1. en volgende vermelde garantie is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende tweedehands zaken, c.q. materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, met dien verstande dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV betreffende deze tweedehands zaken aansprakelijkheid aanvaardt als bedoeld in de artikel 15.

Artikel 13 – Herstel

13.1
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV op grond van artikel 12.2 overgaan tot herstel dient Opdrachtgever TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daartoe in de gelegenheid te stellen onder andere door zijn volle medewerking eraan te verlenen dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV deze werkzaamheden ook kan uitvoeren.

13.2
Indien Opdrachtgever zijn medewerking als in het vorige lid omschreven, niet (volledig) mocht verlenen, dan zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de (herstel) werkzaamheden op te schorten. De uit deze opschorting ontstane schade aan de zijde van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, daaronder begrepen de vertragingsschade, komt in dat geval voor rekening van Opdrachtgever. Voorts zal het in dat geval afhankelijk zijn van de planning van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, wanneer de uitvoering van de (herstel)werkzaamheden wel zal kunnen gaan plaatsvinden.

13.3
Indien door de vertraging als voornoemd, schade mocht ontstaan aan de zijde van Opdrachtgever of van derden, dan zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daarvoor nimmer aansprakelijk, ongeacht de aard en de omvang van de schade.

 

Artikel 14 – Uitvoering van de overeenkomst en tijdstip van (op)levering

14.1
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

14.2
14.2.1 Opgegeven of overeengekomen levertijden en/of termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijden of termijnen verplichten TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV niet tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

14.2.2 Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV niet binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

14.3
Opgegeven of overeengekomen levertijden en/of termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV benodigde zaken en gegevens. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV benodigde zaken of gegevens vertraging ontstaat, worden de levertijden en/of termijnen voor zover nodig verlengd.

14.4
Levertijden en/of termijnen worden verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV ontstaat ten gevolge van het niet voldoen aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever.

14.5
Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen staan ter beschikking van Opdrachtgever. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn alsdan gerechtigd voor rekening en risico van Opdrachtgever ter zake alle maatregelen te nemen, die haar wenselijk voorkomen, onverminderd haar recht op betaling van de koopprijs binnen de overeengekomen betalingstermijn.

14.6
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kunnen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.7
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

14.8
14.8.1 Indien zaken die niet aan Opdrachtgever toebehoren, worden opgeslagen of gestald op de locatie van Opdrachtgever of op een door hem daartoe aangewezen plaats, dan dient Opdrachtgever daarover te waken en al hetgeen te doen en na te laten dat van hem in dat verband redelijkerwijs verwacht mag worden.

14.8.2 Zo dient Opdrachtgever er in dat geval onder andere voor te zorgen en ervoor in te staan dat deze locatie afdoende beveiligd is – en dat deze zo nodig wordt bewaakt – tegen vernieling, beschadiging, diefstal teloorgang et cetera. Indien Opdrachtgever daar niet in afdoende mate voor zorgt, dan kunnen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daar zelf maatregelen toe nemen. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn daartoe nimmer gehouden. Het vervullen van deze verplichting blijft dus steeds de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

14.8.3 Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daar zelf toe overgaat, dan komen de kosten daarvoor integraal voor rekening van Opdrachtgever. Het risico van vernieling, beschadiging, diefstal, teloorgang et cetera, blijft ook in dat geval voor rekening van Opdrachtgever.

14.9
Het risico van waardevermindering, verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in bezit van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadevergoeding en verzekering

15.1
Buiten het bepaalde in artikel 12 heeft Opdrachtgever jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV geleverde diensten en/of producten.

15.2
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade en/of gemiste besparingen), persoonsschade, zaakschade en/of opzichtschade (waaronder begrepen schade aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt), immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

15.3
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.

15.4
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder wordt begrepen bedrijfsschade, die:
a. ontstaat door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan kabels, buizen of leidingen, indien en voor zover door of vanwege Opdrachtgever geen volledige of juiste gegevens zijn verstrekt over de ligging daarvan;
b. ontstaat door of in verband met vervoer, aanvoer, opslag en/of afvoer van schadelijke stoffen c.q. van schadelijk afval;
c. verband houdt met de gesteldheid (daaronder begrepen eventuele verontreiniging) van het terrein waarin, waaraan of waarop TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de werkzaamheden uitvoert, ongeacht het tijdstip waarop en de oorzaak waardoor deze verontreiniging is ontstaan, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV;
d. het gevolg is van daden of nalatigheden van ondergeschikten van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV dan wel andere personen, die door of vanwege hen te werk zijn gesteld;
e. het gevolg is van onvolledigheid of onjuistheden in (onderdelen van) ontwerpen die door of vanwege Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of eventueel bij dit ontwerp gegeven specificaties van materialen; TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn niet gehouden deze (onderdelen van) ontwerpen te controleren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

  1. het gevolg is van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens.

15.5
Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

15.6
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn nimmer aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen.

15.7
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet naar behoren is nagekomen.

15.8
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van Opdrachtgever, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten op de locatie waar TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de overeenkomst dienen uit te voeren door Opdrachtgever voor de aanvang van de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te verrichten werkzaamheden.

15.9
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV kunnen niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

15.10
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in, Opdrachtgever eist dat bepaalde werkzaamheden toch doorgang moeten vinden.

15.11
Met betrekking tot alle personen en alle goederen geldt voor de periode, dat zij zich bevinden onder opzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en/of op het terrein waar TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV werkzaamheden verrichten, het uitdrukkelijk beding, dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor dood, lichamelijk- en/of geestelijk letsel of welke verwonding dan ook (voor wat betreft personen) en voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (voor wat betreft goederen) in geen geval aansprakelijk zijn, behalve voor zover mocht blijken van opzet of grove schuld van haar bestuurder(s) persoonlijk.

15.12
Opdrachtgever vrijwaart TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het werk of de afgeleverde zaken, voor zover deze het gevolg zijn van feiten en omstandigheden die door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV niet beïnvloed en/of niet voorzien konden worden en voor zover deze verder gaan dan hetgeen waartoe TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV krachtens artikel 11 van deze voorwaarden verplicht zijn, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).

15.13
In alle gevallen waarin TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan 50% van de factuurwaarde van de geleverde producten, werk en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

15.14
Indien een door Opdrachtgever geleden schade onder de dekking van een door Opdrachtgever af te sluiten verzekering valt, zal Opdrachtgever altijd eerst de vorderingen met betrekking tot deze schade onder deze verzekering(en) claimen alvorens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aan te spreken.

15.15
Indien de uit te voeren werkzaamheden met zich meebrengen dat door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV informatie bij derden wordt ingewonnen, dragen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

15.16
Opdrachtgever vrijwaart TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor aansprakelijkheden die een gevolg zijn van door Opdrachtgever voorgeschreven constructie(s) of werkwijze(n), bouwstoffen/grondstoffen of onderaannemers of van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen/grondstoffen, hulpmiddelen et cetera.

15.17
Elke aansprakelijkheid van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV jegens Opdrachtgever vervalt wanneer de aan Opdrachtgever geleverde zaken met andere zaken zijn vermengd, de zaken zijn verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.

15.18
15.18.1 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat machinale grondbewerkingen kunnen worden uitgevoerd zonder hinder van kabels, leidingen en/of andere obstakels. Opdrachtgever stelt TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV kabelkaarten betreffende de percelen waarop TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV werkzaamheden dienen uit te voeren ter beschikking door een “klik-melding”,  voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Eventuele aanwezige kabels en leidingen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden door Opdrachtgever te zijn vrij gegraven en duidelijk gemarkeerd. Beschadiging van kabels en leidingen op welke wijze dan ook door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

15.18.2 Indien door het toedoen van obstakels de uitvoeringswijze dient te worden gewijzigd, dan wel stilstand optreedt, zijn alle kosten ter zake voor rekening van Opdrachtgever.

15.19
Opdrachtgever vrijwaart TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor elke aansprakelijkheid waaronder eventuele gevolgschade wegens beschadiging aan kabels en/of leidingen, ook indien opdrachtgever TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voorzien van kabelkaarten met betrekking tot de kabels/leidingen en/of indien deze kabels/leidingen zijn vrij gegraven door opdrachtnemer.

15.20
Opdrachtgever vrijwaart TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, hun werknemers en hun voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voortvloeiende kosten.

15.21
Iedere vordering jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, behalve die welke door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

15.22
De in bovenstaande leden voor TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde goederen en/of onderdelen betrekt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 

Artikel 16 – Faciliteiten op het werk

16.1
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de locatie waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd beschikt over de door de aldaar werkzame werknemers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever zal er onder andere voor zorgen dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV beschikken over water en elektriciteit.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige vergoeding voor de terbeschikkingstelling van de faciliteiten.

16.2
Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem te verstrekken faciliteiten voldoen aan de voorschriften zoals die op dat moment daarop van toepassing zijn.

16.3
Indien werkzaamheden dienen te worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dan dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de werknemers van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en van de door hen bij de uitvoering daarvan betrokken derden steeds op het overeengekomen tijdstip ongehinderde vrije toegang hebben tot deze locatie. Opdrachtgever dient er daarbij onder andere voor te zorgen dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV tijdig en kosteloos kunnen beschikken over voldoende gelegenheid voor vrije aan- en afvoermogelijkheden.

16.4
16.4.1 Indien zaken van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of van door hen ingeschakelde derden worden opgeslagen of gestald op de locatie van Opdrachtgever of op een door hem daartoe aangewezen plaats, dan dient Opdrachtgever daarover te waken en al hetgeen te doen en na te laten dat van hem in dat verband redelijkerwijs verwacht mag worden. Zo dient Opdrachtgever er in dat geval onder andere voor te zorgen en ervoor in te staan dat deze locatie afdoende beveiligd is – en dat deze zo nodig wordt bewaakt – tegen vernieling, beschadiging, diefstal, teloorgang et cetera.

16.4.2 Indien Opdrachtgever daar niet in afdoende mate voor zorgt, dan kunnen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daar zelf maatregelen toe nemen. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn daartoe nimmer gehouden. Het vervullen van deze verplichting blijft dus steeds de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

16.4.3 Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daar zelf toe overgaan, dan komen de kosten daarvoor integraal voor rekening van Opdrachtgever. Het risico van vernieling, beschadiging, diefstal, teloorgang et cetera, blijft ook in dat geval voor rekening van Opdrachtgever.

16.5
Voorts dient Opdrachtgever er op toe te zien dat deze plaats(en) niet kunnen en/of zullen worden betreden door niet direct bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derden, daaronder begrepen kinderen en/of dieren.

16.6
Opdrachtgever dient er zich van te onthouden om wijzigingen aan te brengen in de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of derden uitgevoerde werkzaamheden, hoe ook genaamd (daaronder begrepen (nood- en steun)constructies).

16.7
Indien er als gevolg van de niet naleving van het bepaalde in dit artikel direct of indirect schade, hoe ook genaamd, mocht ontstaan, dan komt zulks integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever, althans niet voor rekening en risico van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derden.

 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

17.1
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn bevoegd de (verdere) nakoming van de verplichtingen, waaronder die uit hoofde van garantie, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Opdrachtgever verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2
17.2.1 Voorts zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.2.2 Hieronder in ieder geval begrepen faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, dan wel anderszins de zeggenschap in (onderdelen van) zijn onderneming, of de zeggenschap in de rechtspersoon die de onderneming uitoefent substantieel wijzigt

17.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden zij hun aanspraken uit de wet en overeenkomst.

17.4
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV behouden steeds het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 18 – Overmacht

18.1
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV door overmacht zijn verhinderd de overeenkomst na te komen, zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kunnen zij niet langer worden gehouden aan enige levertijd of termijn. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

18.2
Als een overmacht situatie zal onder andere gelden: brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, ongunstige weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen, door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV onvoorziene problemen bij productie of transport, de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn ingeschakeld en/of elke andere van de wil van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV onafhankelijke omstandigheid.

18.3
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan hun verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen, zijn zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 – Annulering en schadeloosstelling

19.1
Opdrachtgever mag een gegeven order en/of opdracht niet annuleren. Indien Opdrachtgever een gegeven order en/of opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en de winstderving door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, te vermeerderen met BTW, aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te vergoeden.

 

Artikel 20 – Non-concurrentie, schade en boete

20.1
Het is de werknemers van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verboden om buiten TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV om, werkzaamheden voor derden te verrichten.

20.2
Opdrachtgever zal geen opdracht geven aan de werknemers van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV,  of aan de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derden, ten einde buiten TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV om, rechtstreeks werkzaamheden door hen uit te laten voeren.

20.3
Evenmin zal Opdrachtgever ingaan op een verzoek van een werknemer van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of van een door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bij de uitvoering betrokken derden om buiten TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV om, werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

20.4
Bij overtreding van dit beding zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd om het werk onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. De kosten voor de op dat moment reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen in dat geval onmiddellijk te worden voldaan en het reeds gefactureerde zal in dat geval onmiddellijk opeisbaar worden. Voorts is Opdrachtgever in dat geval een boete verschuldigd ter hoogte van 7,5% van de totale aanneemsom. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar.

20.5
De verschuldigdheid van de boete laat onverlet de aanspraak van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV op vergoeding van de overigens door de overtreding van dit beding aan de zijde van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV direct of indirect ontstane schade.

 

Artikel 21 – Vertegenwoordiging

21.1
Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

21.2
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV een overeenkomst sluiten met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aansprakelijk.

21.3
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV een overeenkomst sluiten met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

 

Artikel 22 – Conversiebepaling

22.1
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zouden worden, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde het nietige c.q. vernietigde gedeelte te vervangen. Zoveel als mogelijk zal daarbij het doel en de strekking van het oorspronkelijk bepaalde in acht worden genomen.

Artikel 23 – Geschillenregeling / toepasselijk recht

23.1
Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV alsmede de uitvoering van deze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

23.2
Alle geschillen tussen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij een andere Nederlandse rechter absoluut bevoegd is. In afwijking hiervan is TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van Opdrachtgever te wenden.

 

II BIJZONDER DEEL

ONDERDEEL A: VERKOOP- EN LEVERING VAN ZAKEN

Artikel 24 – Wijze van levering

24.1
Tenzij schriftelijk anders wordt overeenkomen, wordt er Ex Works (Incoterms 2010) geleverd.

 

Artikel 25 – Verplichtingen Besluit bodemkwaliteit

25.1
Opdrachtgever dient zichzelf te vergewissen van de mogelijkheden conform het Besluit bodemkwaliteit voor het gebruik van de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV af te leveren bouwstof in een werk.

25.2
Opdrachtgever dient zelf alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn in verband met het gebruik van de geleverde bouwstof, alsmede alle noodzakelijke maatregelen voor het in gebruik nemen ervan.

25.3
In afwijking van het bepaalde in artikel 25.1 wordt iedere bouwstof eigendom van Opdrachtgever zodra de bouwstof de vestigingsplaats van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en een andere door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te bepalen plaats heeft verlaten. Ontbinding of beëindiging van de overeenkomst heeft niet tot gevolg dat het eigendom van de bouwstoffen weer bij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV komt. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV kunnen nooit worden verplicht afgeleverde bouwstoffen terug te nemen.

25.4
Opdrachtgever heeft het recht de bouwstoffen op zijn kosten vóór aflevering op de vestigingsplaats van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of een andere door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te bepalen plaats te bemonsteren. Indien na de door Opdrachtgever uitgevoerde bemonstering, doch vóór de levering blijkt dat de bouwstoffen niet voldoen aan de overeengekomen specificaties, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn nooit verplicht welke schade of kosten dan ook te vergoeden.

25.5
Nadat de bouwstoffen de vestigingsplaats van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of een andere door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te bepalen plaats hebben verlaten, zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV ontslagen van iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid In verband met de afgeleverde bouwstoffen.

25.6
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn niet aansprakelijk voor elk gebruik van de bouwstof in strijd met het Besluit bodemkwaliteit en/of andere wettelijke bepalingen of regelgeving en Opdrachtgever vrijwaart TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor iedere aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de bouwstof.

25.7
Indien een bouwstof door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV wordt aangeboden met een productcertificaat, wordt de bouwstof geacht te voldoen aan de voor dit certificaat geldende specificaties. Het bedoelde certificaat zal tussen partijen als bewijs dienen dat de afgeleverde bouwstoffen voldoen aan de specificaties.

25.8
Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de specificaties die behoren bij een bepaald productcertificaat.

25.9
Indien de bouwstof geproduceerd wordt op verzoek van een opdrachtgever en deze bouwstof wijkt af van het gecertificeerde productenpakket van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, zal voor aflevering van deze bouwstof op kosten van Opdrachtgever een partijkeuring plaatsvinden.

25.10
Opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst de productspecificaties schriftelijk aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV mede te delen, waarbij de samenstellingswaarden en de eventuele emissiewaarden zijn weergegeven.

25.11
Opdrachtgever is verplicht de bouwstoffen die aan de door Opdrachtgever opgegeven specificaties voldoen, af te nemen. Indien Opdrachtgever de bouwstoffen niet afneemt zal Opdrachtgever, onverminderd overige rechten zoals schadevergoeding, een boete verbeuren van EUR 500,– per dag dat de opdrachtgever nalatig blijft de bouwstoffen in ontvangst te nemen.

25.12
Mocht na het sluiten van de overeenkomst en de uitgevoerde partijkeuring, doch vóór de aflevering, blijken dat de bedoelde partij niet voldoet aan de specificaties, dan hebben TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de keuze de overeenkomst te beëindigen of op een later tijdstip een andere partij bouwstoffen af te leveren die wel voldoet aan de specificaties. In geen enkel geval zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV tot enige schadevergoeding verplicht.

25.13
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voeren de monsterneming uit conform de vigerende richtlijnen en protocollen van het SIKB aangaande grond- en bouwstoffen als opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.

25.14
Van de volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit bemonsterde en geanalyseerde bouwstoffen ontvangt Opdrachtgever een onderzoeksrapport. Dit rapport wordt geacht de specificaties van de bouwstoffen weer te geven en zal tussen partijen als bewijs daarvan gelden.

 

Artikel 26 – Retourzendingen / emballage

26.1
Tenzij anders overeengekomen blijft emballage van afgeleverde zaken achter op het werk voor rekening en risico van Opdrachtgever, die zelf voor afvoer dient zorg te dragen.

 

Artikel 27 – Eigendomsvoorbehoud

27.1
Artikel 27.3 uitgezonderd, behouden TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zich het eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

27.2
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV geheel heeft voldaan.

27.3
Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd de hen toebehorende producten op kosten van de Opdrachtgever te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

27.4
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken krachtens voormelde verzekeringen zullen, zodra TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zulks wensen, door opdrachtgever aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV tegen Opdrachtgever.

27.5
Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

27.6
Bij terugneming van de zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde op dat moment van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

 

ONDERDEEL B: VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK

Artikel 28 – Aanvang en oplevering van het werk

28.1
Indien Opdrachtgever de datum van aanvang en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden wijzigt, dient Opdrachtgever de hieruit voor TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voortvloeiende kosten te vergoeden, behoudens wanneer de wijziging plaatsvindt op verzoek van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

28.2
Opdrachtgever dient de werkzaamheden tijdens de uitvoering te controleren. Indien hij op dat moment onjuistheden of onvolkomenheden constateert, dan dient hij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daarvan op dat moment in kennis te stellen. Dit om (herstel)werkzaamheden achteraf zoveel als mogelijk te voorkomen.

28.3
Indien het werk naar het oordeel van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gereed is, dan dient Opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden te controleren (opneming). Van de gebreken en onvolkomenheden die op dat moment nog mochten bestaan, wordt een opleverrapport opgemaakt.

28.4
Indien de bevindingen van Opdrachtgever en de bevindingen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV overeenstemmen dan zullen beide partijen dit rapport ondertekenen.

28.5
Indien er op dat moment een verschil bestaat tussen de bevindingen van Opdrachtgever en de bevindingen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, dan zullen van de verschillen notitie worden gemaakt en van de bevindingen die overeenstemmen zal worden genoteerd dat deze door beide partijen zijn geconstateerd. In dat geval is er sprake van een geschil in de zin van de geschillenregeling zoals in deze voorwaarden bedoeld.

28.6
Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

28.7
Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

 

Artikel 29 – Prijs

29.1
29.1.1 De in de overeenkomst vermelde prijs is exclusief BTW en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continue bouwproces, prijspeil van lonen, materialen, bouwstoffen, et cetera en een goede toegang tot de (bouw)plaats/de locatie gedurende het werk, ten tijde van het moment van aanbieding.

29.1.2 Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever overeenkomstig de voor de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

29.2
Indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden zijn de bepalingen daaromtrent van de UAV 2012 van toepassing. Rechterlijke tussenkomst krachtens artikel 7:753 lid 1 BW is niet vereist.

 

Artikel 30 – C.A.R.-verzekering

30.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV medeverzekerd op een door Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks (C.A.R.)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV op diens verzoek bij Opdrachtgever ter inzage liggen.

 

ONDERDEEL C: VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN (ON)BEMAND MATERIEEL

Artikel 31 – Huurovereenkomst

31.1
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verbinden zich tegenover Opdrachtgever het overeengekomen materiaal aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, gelijk Opdrachtgever zal aanvaarden, onder de tussen partijen afgesproken voorwaarden.

 

Artikel 32 – Huurprijs

32.1
De betalingsverplichting van Opdrachtgever bestaat uit:

–  De huurprijs;

–  De omzetbelasting over de huurprijs.

32.2
32.2.1 De huurprijs voor onbemand materieel is gebaseerd op gebruik van het materieel gedurende ten hoogste 5 dagen per week en 8 uren per dag. Indien met het gehuurde langer dan de aldus voorziene werktijd wordt gewerkt, wordt de huurprijs evenredig verhoogd.

32.2.2. In het geval van verhuur van bemand materieel is de huurprijs, per uur, gebaseerd op werktijden volgens de toepasselijke CAO van het bedienend personeel, indien met het gehuurde langer dan de aldus voorziene werktijd wordt gewerkt, wordt de in de huurprijs vervatte looncomponent verhoogd gelijk aan de loontoeslag waarop het bedienend personeel recht heeft conform de CAO.

32.2.3 Opdrachtgever is verplicht direct na afloop van iedere werkdag, aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV een opgave te verstrekken indien zulks het geval is.

32.3
32.3.1 TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV hebben het recht de huurprijs aan te passen indien een of meer componenten van de huurprijs stijgen. Een huurverhoging gaat in op de dag nadat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de verhoging aan Opdrachtgever mededeelde. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de huurovereenkomst te beëindigen indien hij met de huurverhoging niet akkoord gaat, in welk geval hij het gehuurde onverwijld op zijn kosten aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV dient over te dragen.

32.3.2 Onder componenten in de zin van deze bepaling wordt met name verstaan: brandstof, lonen, heffingen van overheidswege, onderhoud- en materiaalkosten.

32.4
De huurprijs wordt berekend per tijdseenheid en exclusief BTW, aan- en afvoerkosten en bij onbemande verhuur tevens exclusief brandstofkosten. Indien de huurtermijn minder dan 8 aaneengesloten uren bestrijkt zullen aan- en afvoerkosten in rekening worden gebracht. Indien de huurtermijn 8 of meer aaneengesloten uren bestrijkt zal alleen aanvoer in rekening worden gebracht.

32.5
De uit hoofde van de huurovereenkomst door Opdrachtgever aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te verrichten periodieke betalingen zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.

32.6
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betaling van de huurprijs, dan wel enig ander financiële verplichting jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV uit hoofde van de huurovereenkomst op te schorten, te verminderen dan wel te verrekenen met een vordering die Opdrachtgever op TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV meent te hebben.

 

Artikel 33 – Huurtermijn

33.1
33.1.1 De huurtermijn vangt aan op de dag waarop het onbemand materieel de opslag of het magazijn van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verlaat en eindigt op de dag van terug bezorging op de opslag of het magazijn van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

33.1.2 Gedeelten van dagen gelden als volle dagen.

33.1.3 De huurtermijn voor bemand materieel vangt aan op het tijdstip waarop het materieel op de plaats zoals in de overeenkomst vermeld arriveert en eindigt op het tijdstip waarop het materieel door opdrachtgever telefonisch aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV is vrij gemeld, waarbij een gedeelte van het eerste uur als één uur wordt beschouwd.

33.2
Bij verhuur van onbemand materieel is Opdrachtgever gedurende vakanties, erkende feestdagen, roostervrije dagen, regen- en vorstverlet, onwerkbare dagen door welke oorzaak ook, of werkstaking, de overeengekomen huurprijs verschuldigd.

33.3
Indien de huur voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huur door schriftelijke opzegging door de ene partij aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 dagen.

33.4
Opdrachtgever dient aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te vergoeden alle schade en kosten wegens vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport, die niet toerekenbaar zijn aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de opdrachtgever of veroorzaakt door derden.

Artikel 34 – Beschikbaarstelling

34.1
Opdrachtgever heeft het recht het gehuurde voor verzending vanaf opslag of magazijn van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te (doen) keuren. Indien Opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, bruikbaar en compleet de opslag of het magazijn van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te hebben verlaten.

34.2
Bij verhuur van bemand materieel zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV bevoegd om gedurende de duur van de huurovereenkomst van gehuurde materieel en/of het bedieningspersoneel uit te wisselen.

34.3
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn niet verantwoordelijk voor het transport en/of de aflevering van het gehuurde aan Opdrachtgever of naar de bestemming waar het gehuurde zal worden gebruikt. Alle kosten die met dit transport of deze aflevering zijn gemoeid, zijn voor rekening van Opdrachtgever, voor zover deze niet reeds voor rekening van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV komen.

 

Artikel 35 – Gebruiksvoorwaarden

35.1
Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is en mag niet worden overbelast of overbeladen. Opdrachtgever draagt zorg voor het gehuurde en het goed functioneren daarvan als ook het goed functioneren van aanwezige beveiligingen op of aan het gehuurde.

35.2
Het gehuurde mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of aanwezigheid enigerlei risico voor het gehuurde met zich meebrengt. Het is niet toegestaan het gehuurde naar een plaats, anders dan in de overeenkomst vermeld, te verplaatsen zonder schriftelijke toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

35.3
Het is Opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan zonder schriftelijke toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

35.4
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn bevoegd gedurende de huurtermijn de toestand van het gehuurde en de wijze waarop ermee wordt gewerkt te controleren. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.

35.5
Gebruik van het gehuurde mag enkel plaatsvinden door gekwalificeerd en ervaren personeel van Opdrachtgever, en, indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daarvoor toestemming hebben gegeven, door gekwalificeerd en ervaren personeel van derden.

35.6
Het is Opdrachtgever verboden de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

35.7
Opdrachtgever zal alle op het gehuurde en op het gebruik van het gehuurde van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, met name die met betrekking tot milieu en/of veiligheid, strikt in acht nemen en naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven hiervan, is Opdrachtgever aansprakelijk.

35.8
Opdrachtgever is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan of in het gehuurde, alsmede schade door toedoen van (het gebruik van) het gehuurde als gevolg van kortsluiting, brand, et cetera. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, is Opdrachtgever gehouden TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV daarvan terstond behoorlijk op de hoogte stellen en is Opdrachtgever daarvoor jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk.

 

Artikel 36 – Onderhoud onbemand materiaal

36.1
Opdrachtgever is verplicht het gehuurde, gedurende de duur van de huurovereenkomst tot en met het moment van oplevering aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, in goede staat te onderhouden en, zo nodig, te herstellen of onderdelen daarvan te vervangen en dagelijks controle uit te oefenen op onder andere oliepeil, koelwater, accu’s en daarmee gelijk te stellen onderhoud. De kosten daarvan zijn voor rekening van Opdrachtgever.

36.2
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verrichten alle reparaties aan het gehuurde. Opdrachtgever mag alleen reparaties (laten) uitvoeren aan het gehuurde met voorafgaande schriftelijke toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en door deskundig personeel.

36.3
Opdrachtgever is jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aansprakelijk voor alle schade die deze lijdt als gevolg van ontoereikend onderhoud. Eveneens zal het niet kunnen gebruiken van het object als gevolg van ontoereikend onderhoud voor risico van Opdrachtgever komen en zal in een dergelijke situatie Opdrachtgever nimmer het recht hebben diens betalingsverplichtingen jegens TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV op te schorten.

 

Artikel 37 – Terug bezorging onbemand materieel

37.1
Opdrachtgever is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en compleet terug te bezorgen bij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, dan wel door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te laten ophalen.

37.2
Opdrachtgever heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging, ondeskundig gebruik, of daarmee gelijk te stellen zaken of de gevolgen daarvan, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door Opdrachtgever was ontvangen, komen voor rekening van Opdrachtgever, ook indien deze zonder voorafgaande opgaaf aan Opdrachtgever zijn gemaakt.

37.3
37.3.1 Zaken die door Opdrachtgever met toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aan/op het gehuurde zijn aangebracht, dient Opdrachtgever bij teruggave te hebben verwijderd. Indien deze zaken niet of niet adequaat zijn verwijderd, wordt Opdrachtgever verondersteld van deze zaken afstand te hebben gedaan.

37.3.2 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor de zaken die hij niet heeft verwijderd. De schade aan het gehuurde die door deze verwijdering wordt veroorzaakt, komt voor rekening van Opdrachtgever.

37.4
Indien Opdrachtgever nalaat het gehuurde aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV op en af te leveren, zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd de plaats te betreden waarop het gehuurde zich bevindt en het gehuurde tot zich te nemen. Alle kosten die hieruit voortvloeien, waaronder de kosten van vervoer en verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. Tot het tijdstip waarop het gehuurde weer in de feitelijke macht van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV of een door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aan te wijzen derde is, is het risico van beschadiging door of aan het gehuurde of tenietgaan daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

37.5
Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in één van de hiervoor genoemde gevallen niet vrijelijk over het object kunnen beschikken, komt de daaruit voor TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voortvloeiende schade ten laste van Opdrachtgever.

 

Artikel 38 – Verzekeringen

38.1
Opdrachtgever is verplicht het gehuurde ten gunste van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te verzekeren en verzekerd te houden tegen risico’s, zowel betreffende diefstal, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde, alsook schade, direct of indirect veroorzaakt door het gehuurde of het gebruik daarvan, zulks op condities en bij verzekeraars. Opdrachtgever zal aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV een kopie van de verzekeringspolis inclusief een bewijs van verzekering overleggen.

38.2
Opdrachtgever zal de ter zake verschuldigde premies op tijd betalen en voorts ervoor zorgdragen dat zijn assuradeur gehouden is, bij nalatigheid van de premiebetaling door Opdrachtgever, TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV hierover terstond schriftelijk te informeren. Indien TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de premiebetaling overnemen, is Opdrachtgever verplicht deze op het eerste verzoek van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aan haar te voldoen.

38.3.
Uitgaande van de aanname dat ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst de assuradeur, die het gehuurde in dekking neemt, bekend is, cedeert Opdrachtgever aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV reeds nu zijn aanspraken op de assuradeur ter zake van de op het gehuurde afgesloten verzekering. Opdrachtgever is gehouden daarvan mededeling te doen aan de assuradeur, onverminderd de bevoegdheid van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV om zelf voor die mededeling zorg te dragen.

38.4
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zullen een WA-casco verzekering voor het object afsluiten. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de polisvoorwaarden bij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV ter inzage liggen en dat deze hem op diens verzoek onverwijld zullen worden toegezonden. Opdrachtgever is gehouden deze polisvoorwaarden te zullen naleven. Het eigen risico ter zake van deze polis komt voor rekening van Opdrachtgever. Schade aan het gehuurde of aan derden die niet door de verzekering wordt vergoed, komt voor rekening van Opdrachtgever die TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor alle aansprakelijkheid te dier zake vrijwaart. Bij zodanig ernstige beschadiging van het gehuurde dat deze naar het oordeel van de assuradeur niet herstelbaar is, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege per datum van beschadiging. In onderling overleg kan worden besloten dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aan Opdrachtgever een aan het gehuurde vergelijkbare zaak ter beschikking stellen. Alsdan wordt de Huurovereenkomst onder gelijke voorwaarden voortgezet.

38.5
Ingeval van schade aan het gehuurde is Opdrachtgever verplicht TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV hiervan terstond telefonisch in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de eventuele verklaringen van getuigen en/of nader bescheiden over te leggen die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending in duplo van een volledig schade aangifte formulier. Opdrachtgever dient zo mogelijk door de politie proces verbaal van het gebeurde te doen opmaken. Opdrachtgever zal zich in een zodanige situatie onthouden van toezeggingen en verklaringen waaruit een erkenning van een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en de assuradeur zou kunnen schaden. Niet-nakoming van deze verplichting leidt voor Opdrachtgever tot volledige schadeplichtigheid tegenover TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV.

 

ONDERDEEL D: VOORWAARDEN VOOR BODEMCONSULT EN BODEMSANERING

Artikel 39 – Offerte / omschrijving werkzaamheden

39.1
Ten behoeve van het offreren van een werk en/of het uitvoeren van een werk dienen alle rapportages, zoals geotechnische en milieu hygiënische rapportages, aangaande het betreffende perceel voorafgaand aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te worden aangereikt. Tevens dient Opdrachtgever TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voorafgaand op de hoogte te stellen van eventuele bijzondere rechten (van derden) rustend op het perceel. Eventueel meerwerk voortvloeiend uit het niet voorhanden zijn van deze informatie voor TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in het offertestadium wordt aan Opdrachtgeverdoorberekend,

39.2
Tenzij in de offerte van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV uitdrukkelijk andere of meerdere werkzaamheden zijn vermeld, omvat het uitvoeren van het bodemonderzoek uitsluitend het uitvoeren van grondboringen.

39.3
Bijkomende werkzaamheden zoals onder meer:

–  het inmeten en waterpassen van de onderzoek punten;

–  het nemen van ongeroerde monsters;

–  het doen van proeven in boorgaten;

–  het aanbrengen van peilfilters;

–  het geven van adviezen,
worden, indien uitgevoerd, door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV apart in rekening gebracht.

39.4
Eveneens apart in rekening worden gebracht, indien uitgevoerd, zijn werkzaamheden zoals onder meer:

–  het verwijderen van terreinverharding;

–  het boren van gaten in vloeren;

–  het opzoeken en/of het verwijderen van kabels, leidingen, obstakels en andere hindernissen;

–  het verrichten van graaf- en/of sloopwerk;

–  het verrichten van herstelwerkzaamheden aan terreinen, wegen, bruggen, hekwerken, gebouwen en dergelijke; het aanvoeren van werkwater; het afvoeren van grond.

 

Artikel 40 – Milieukundig toezicht op werken

40.1
De door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV beschikbaar gestelde milieukundig begeleider/toezichthouder handelt in opdracht van Opdrachtgever en diens gemachtigde.

40.2
Opdrachtgever verstrekt aan de begeleider/toezichthouder voldoende instructies om de opgedragen werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

40.3
Indien uit de rapportage van de begeleider/toezichthouder blijkt, dat tijdens de werkzaamheden wordt afgeweken van de door Opdrachtgever verstrekte instructies of van de voorschriften van overheidswege, zal Opdrachtgever maatregelen moeten treffen om deze instructies of voorschriften te wijzigen dan wel ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden alsnog hieraan voldoen.

40.4
Indien Opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan het in artikel 40.3 gestelde zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerechtigd hun begeleider/toezichthouder van het betreffende project terug te trekken zonder dat hieraan het recht op schadevergoeding door Opdrachtgever kan worden ontleend. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verplichten zich schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen dat de werkzaamheden worden beëindigd met de redenen die daartoe hebben geleid, en behouden zich hierbij alle rechten voor om de niet gewerkte (toezicht)dagen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

40.5
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn gerechtigd de begeleider/toezichthouder tijdens de werkzaamheden aan een project uit te wisselen, tenzij anders is overeengekomen. De benodigde tijd voor de overdracht van de werkzaamheden is niet voor rekening van Opdrachtgever.

40.6
Het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden wordt vrijblijvend opgegeven. Maximaal enkele dagen voor de uitvoering zal over de aanvang van het werk nauwkeurige afspraken worden gemaakt.

40.7
Indien de werkzaamheden later starten dan met Opdrachtgever werd overeengekomen, of die tijdelijk worden onderbroken, hetgeen niet aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV kan worden toegerekend, wordt niet gewerkte tijd verrekend tegen de geldende tarieven, tenzij vooraf is overeengekomen dat deze regeling is uitgesloten. Bij werkonderbrekingen langer dan twee dagen, wordt de eerste dag tegen de geldende tarieven doorberekend. Voor de daaropvolgende dagen wordt in overleg met de Opdrachtgever naar een voor beide partijen bevredigende oplossing gezocht, met dien verstande dat indien partijen niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kunnen komen, TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zich te allen tijde het recht voorbehouden alle volgende dagen ook tegen de geldende tarieven door te berekenen. Onder werkonderbreking wordt tevens verstaan gevallen van vorstverlet, onbegaanbaarheid van het terrein, et cetera.

40.8
Meerwerk en langer durende werkzaamheden, hetgeen niet toe te rekenen is aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV worden verrekend tegen de geldende tarieven. Hierbij zal door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zoveel mogelijk medewerking verleend worden om de begeleider/toezichthouder op het project ingeschakeld te houden.

40.9
De arbeidstijd van de begeleider/toezichthouder zal parallel lopen met de arbeidstijden die op het werk worden aangehouden. Opdrachtgever verplicht zich hierbij tijdig aan de toezichthouder mede te delen welke werktijden worden aangehouden en wanneer en waarom hier eventueel tijdelijk van kan of moet worden afgeweken. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mogen de werkzaamheden waarvoor het toezicht nodig is niet plaatsvinden bij afwezigheid van de begeleider/toezichthouder.

40.10
De werkzaamheden van de begeleider/toezichthouder worden in rekening gebracht op basis van de bij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV op het moment van ingaan van de werkzaamheden geldende normale arbeidstijd (aantal uren per werkweek). Overuren worden afzonderlijk in rekening gebracht, gebaseerd op het aantal uren per werkweek, eventueel te vermeerderen met de conform de tarievenlijst geldende toeslag.

40.11
Tenzij van te voren schriftelijk is overeengekomen dat deze regeling is uitgesloten, dient Opdrachtgever te zorgen voor een onderkomen – directiekeet – op het werkterrein voor het voeren van de benodigde administratie. Opdrachtgever draagt zorg voor het beschikbaar stellen van een telefoonaansluiting tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 41 – Uitvoering onderzoek

41.1
Indien de overeenkomst uitvoering van onderzoek betreft, ontstaat voor TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV een inspanningsverplichting, en in geen geval een resultaatsverplichting.

41.2
Opdrachtgever stelt TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV goed/adequaat kaartmateriaal ter beschikking en zorgt voor de toestemming de terreinen te mogen betreden en het onderzoek uit te voeren.

41.3
Voorafgaand aan het onderzoek stelt Opdrachtgever gegevens, zoals kabelkaarten, betreffende kabels en leidingen op het (eigen) terrein ter beschikking.

41.4
Indien grondboringen niet op standaardwijze kunnen geschieden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van puin(lagen) in de bodem, worden de hierdoor veroorzaakte meerkosten doorberekend. De uitgeboorde grond zal zoveel mogelijk ter plaatse in en/of naast het boorgat worden verwerkt.

41.5
Opdrachtgever kan niet van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV eisen dat in de grond achtergebleven materieel en/of materiaal wordt verwijderd. TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg zijn van hetgeen in de bodem is achtergebleven.

41.6
Wachttijden veroorzaakt door omstandigheden buiten toedoen van of toerekenbaarheid aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV worden op tijdbasis als meerkosten verrekend tegen de betreffende uurtarieven.

 

Artikel 42 – Faciliteiten

42.1
Indien voor het onderzoek/de sanering noodzakelijk is dat een in-situ systeem of een bemaling dient te worden toegepast zorgt Opdrachtgever voor zijn rekening onder meer voor:
– beschikbaarheid van voldoende werkwater in de vorm van een 2e of een 3e wateraansluiting, welke voldoende debiet kan leveren voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
– lozingspunten van voldoende capaciteit voor het opgepompte, en eventueel gezuiverde of werkwater. Deze capaciteit is afhankelijk van de installatie of bemaling.

42.2
Indien gelet op de (terrein)omstandigheden dit noodzakelijk wordt geacht, worden onder meer door Opdrachtgever verzorgd:

–  verkeerssignalering;

–  terreinafsluiting;

–  terreinverlichting;

–  bewaking en beveiliging, en zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever. Indien telefonische alarmering wordt toegepast, zal door Opdrachtgever nabij het alarmeringspunt een telefoonaansluiting en telecommunicatietransmissie kosteloos ter beschikking van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV worden gesteld.

42.3
Door Opdrachtgever zal aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV kosteloos ter beschikking worden gesteld:

– de vereiste aansluitingen op elektrische voeding en aardelektrodes van voldoende capaciteit, welke voldoen aan de eisen van het stroom leverend bedrijf en de bevoegde instanties;

– de voor de instandhouding van de saneringsinstallatie vereiste elektriciteit en brandstoffen.

42.4
Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever zorgt voor bediening en dagelijks onderhoud van de onderzoek-/saneringsinstallatie(s) zal Opdrachtgever hiervoor voldoende vakbekwaam personeel beschikbaar stellen en erop toezien dat een en ander met de meeste zorg geschiedt.

42.5
Onder bediening en onderhoud zoals bedoeld in artikel 42.4 wordt in elk geval verstaan:

–  regelmatig olie verversen van motoren;

–  op peil houden van kool- en smeerstoffen;

–  controleren van de werking van verwarmingselementen; controle van de conditie van de accu’s;

–  zandvrij houden van pompen, motoren en elektrische schade apparatuur;

–  regelmatig proefdraaien met reserve-installatie(s);

–  constateren en melden van storingen, en uitvoeren van eenvoudige reparaties;

–  uitvoeren van peilingen en overige waarnemingen, teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de werking van de installatie(s);

– voorkomen van vorstschades.

 

Artikel 43 – Transport

43.1
Tenzij anders overeengekomen, komt de aan- en afvoer van onderzoeksmateriaal en meetapparatuur voor rekening van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, mits de onderzoek punten met het normaal gebruikelijk materiaal bereikbaar zijn.

43.2
Indien dit niet zonder meer mogelijk is en bijzondere maatregelen getroffen moeten worden, zijn alle daaraan verbonden kosten, inclusief die van wachttijden, voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 44 – Vergunningen

44.1
Opdrachtgever garandeert TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, daaronder begrepen die van overheidswege, welke vereist zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan, alsmede voor het gebruik van toegangswegen naar het desbetreffende terrein

44.2
Alle gevolgen, zoals boeten en schaden, waaronder de kosten van eventuele wachttijden en extra transporten, te gevolge van het ontbreken van de in artikel 45.1 bedoelde vergunningen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

44.3
Voor werkzaamheden aan of op openbare wegen, tram- en spoorwegen, alsook waterwegen, zijn de artikelen 44.1. en 44.2, onverminderd van toepassing.

44.4
Naast vergunningen verschaft Opdrachtgever vroegtijdig de gegevens betreffende de aanwezigheid en de juiste ligging van (ondergrondse) kabels en leidingen.

 

Artikel 45 – Hindernissen

45.1
45.1.1 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat in, op of boven de bodem hindernissen, zoals stenen, steenlagen, hout, kabels, leidingen, over- of onderspannen water, bodemgassen, et cetera voorkomen of zich anderszins onvoorziene omstandigheden voordoen, hebben TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de bevoegdheid het onderzoek punt te verlaten en in de onmiddellijke nabijheid de werkzaamheden opnieuw uit te voeren. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

45.1.2 Tevens behouden TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zich in een dergelijk geval te allen tijde het recht voor het (laten) verrichten/uitvoeren van verdere werkzaamheden te weigeren, zonder dat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verplicht kunnen worden welke schade of kosten dan ook te vergoeden.

45.2
Indien hindernissen of onvoorziene omstandigheden schade aan, of verlies van materiaal of apparatuur van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, of van een door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV ingeschakeld bedrijf tot gevolg hebben, is Opdrachtgever verplicht TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV deze schade of het verlies te vergoeden en kunnen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

45.3
Schade aan kabels, leidingen, begroeiing, afrasteringen en bestrating, alsmede gevolgschade voor derden, zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

45.4
Tenzij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV van te voren op de hoogte waren van de aanwezigheid van de hindernissen en omstandigheden, is het bepaalde. In de artikelen 45.1 t/m 45.3. eveneens van toepassing indien opdrachtgever geen wetenschap had van de aanwezige hindernissen en omstandigheden.

45.5
Indien Opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks de hindernissen of onvoorziene omstandigheden worden voortgezet zijn alle kosten, zoals die van het verwijderen van hindernissen, wachttijden, et cetera, voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele schade aan, en verlies van, apparatuur en materieel.

45.6
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV behouden het recht om bij werkzaamheden die niet gericht zijn op vaststelling van mogelijke verontreinigende stoffen het werk te verlaten wanneer mogelijke schadelijke verontreiniging wordt geconstateerd of een redelijk vermoeden bestaat van de aanwezigheid daarvan. Alle tot dan toe gemaakte kosten en die voor eventuele reiniging van het door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gebruikte materiaal en materieel moeten door Opdrachtgever worden vergoed. Alle persoonlijke en/of materiële schade te gevolge van verontreinigingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 46 – Garanties

46.1
Mocht er een verschil van mening ontstaan tussen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV en Opdrachtgever over door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerapporteerde onderzoeksgegevens, dan verbindt TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zich een nieuw onderzoek uit te voeren, waarvan de kosten ten laste van de in het ongelijk gestelde partij komen.

46.2
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van conclusies die Opdrachtgever of derden verbinden aan door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerapporteerde onderzoeksgegevens.

46.3
Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werkzaamheden, mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door Opdrachtgever of derden voor andere doeleinden geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

46.4
Indien in de offerte-/orderbevestiging van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV een capaciteit van uitvoering van een boorput is genoemd, betekent dit niet dat die capaciteit ook daadwerkelijk zal kunnen worden bereikt/benut, aangezien deze mede afhankelijk is van de geohydrologische omstandigheden.

46.5
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV garanderen nooit het bereiken van eventueel door Opdrachtgever gewenste saneringsresultaten, aangezien deze mede afhankelijk zijn van complexe bodemkundige, chemische parameters, en de kwaliteit van het uitgevoerde vooronderzoek door derden.

46.6
Indien door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV garanties zijn verstrekt betreffende het te behalen saneringsresultaat, dan gelden deze garanties alleen voor zover de daadwerkelijke verontreiniging, situatie en bodemkundige gesteldheid overeenkomt met de verontreinigingssituatie en bodemkundige gesteldheid, zoals die door de opdrachtgever aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV beschikbaar zijn gesteld in de vorm van uitgevoerde bodemonderzoeken.

 

Artikel 47 – Gegevens

47.1
De gegevens worden door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV in enkelvoud gerapporteerd en/of digitaal verstrekt, tenzij anders is overeengekomen.

47.2
De kosten van extra rapportage, opslag van gegevens en monsters, inclusief daarvoor benodigde emballage en verzending van gegevens en monsters, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

47.3
Verzending van de door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gerapporteerde onderzoeksgegevens geschiedt voor risico van Opdrachtgever.

47.4
Tenzij anders overeengekomen zijn TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV niet verplicht tot opslag van gegevens en/of monsters, nadat TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV haar bevindingen aan Opdrachtgever heeft gerapporteerd.

 

Artikel 48 – Interpretaties en gebruik van resultaten bodemonderzoek of gegeven advies

48.1
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn in generlei opzicht aansprakelijk voor anders dan door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gegeven interpretaties van de resultaten van het technisch bodemonderzoek.

48.2
Opdrachtgever dient erop toe te zien dat de resultaten van het technisch bodemonderzoek en de in dat kader door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV verstrekte gegevens op geen enkele wijze door derden worden gebruikt ten behoeve van andere projecten of locaties dan het project of de locatie waarvoor het bodemonderzoek is verricht of de gegevens zijn verzameld.

48.3
Het auteursrecht van de onder artikel 46.2 bedoelde resultaten en gegevens blijft bij TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV berusten en zonder schriftelijke toestemming van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV mogen de resultaten en gegevens niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. De resultaten en gegevens worden, na betaling, eigendom van Opdrachtgever, en mogen alleen met toestemming van Opdrachtgever aan derden ter inzage of ter beschikking worden gesteld.

 

ONDERDEEL E: LEVERING AFVAL-, GROND- EN BOUWSTOFFEN OP ACCEPTATIELOCATIES TITAN GROEP BV EN KLEIAFGRAVING ZUID BV

Artikel 49 – Rapportage en weigering afval-, grond- en/of bouwstoffen

49.1
Indien Opdrachtgever afval-, grond en/of bouwstoffen aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV aanbiedt/aflevert ter verwerking in een acceptatielocatie van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, dienen alle rapportages aangaande de desbetreffende afval-, grond en/of bouwstoffen door Opdrachtgever voorafgaand aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te worden aangereikt, bij gebreke waarvan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de opdracht tot verwerking/opslag niet aanvaarden.

49.2
Aan de hand van de door Opdrachtgever aangereikte rapportage zoals vermeld In artikel 49.1 beslissen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de opdracht tot verwerking/opslag al dan niet (voorwaardelijk) te aanvaarden.

49.3
TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV zijn te allen tijde gerechtigd, naar aanleiding van de door Opdrachtgever aangereikte rapportage. de acceptatie van de aangeboden afval-, grond en/of bouwstoffen (alsnog) te weigeren; tussen Opdrachtgever en TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV komt dan geen overeenkomst tot verwerking/opslag tot stand.

 

Artikel 50 – (Voorwaardelijke) acceptatie en bemonstering

50.1
Bij (voorwaardelijke) acceptatie door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV van de door Opdrachtgever aangeboden/afgeleverde afval-, grond en/of bouwstoffen op basis van de rapportage zoals vermeld in artikel 44 neemt TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de afval-, grond en/of bouwstoffen op haar acceptatielocatie in depot, waarna TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV deze bemonstert. Gedurende deze depotperiode blijft de afval-, grond en/of bouwstof eigendom en voor rekening en risico van Opdrachtgever.

50.2
De acceptatie zoals vermeld in artikel 49.1 geschiedt onder de voorwaarde dat na bemonstering door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de afval-, grond en/of bouwstoffen voldoen aan de rapportage van opdrachtgever en/of de wettelijk voorgeschreven normen/bepalingen.

 

Artikel 51 – Eigendom en retournering afval-, grond en/of bouwstoffen

51.1
Indien na bemonstering zoals vermeld in artikel 50.2 blijkt dat de afval-, grond en/of bouwstoffen voldoen aan de rapportage van opdrachtgever en/of de wettelijk voorgeschreven normen/bepalingen verwerkt TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de afval-, grond en/of bouwstoffen in haar groeve(s) op haar acceptatielocatie(s), waarna TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de eigendom van de afval-, grond en/of bouwstoffen verkrijgt.

51.2
51.2.1 Indien na bemonstering blijkt dat de afval-, grond en/of bouwstoffen niet voldoen aan de rapportage van Opdrachtgever heeft TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV alsnog het recht de afval-, grond en/of bouwstoffen te weigeren, waarbij Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na schriftelijke berichtgeving daarvan van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de afval-, grond en/of bouwstoffen op de acceptatielocatie van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV dient op te halen.

51.2.2  Indien Opdrachtgever zulks nalaat brengen TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV de afval-, grond en/of bouwstoffen zelf naar een eindverwerker naar keuze van TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV, doch voor rekening en risico van opdrachtgever.

51.3
Bij een situatie zoals vermeld in artikel 51.2 is Opdrachtgever verplicht alle door TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV gemaakte en te maken kosten, zoals depotkosten; laadkosten; transportkosten; verwerkingskosten; et cetera, aan TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV te vergoeden. Tevens vrijwaart Opdrachtgever TITAN Groep BV en Kleiafgraving Zuid BV voor elke aansprakelijkheid van derden.

DOWNLOAD PDF

Menu